Giới thiệu, chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp

20 tháng 4, 2017
Phòng Tổ chức cán bộ ngày nay tiền thân là Phòng Tổ chức được thành lập năm 1964,

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Phòng Tổ chức cán bộ ngày nay tiền thân là Phòng Tổ chức được thành lập năm 1964, trải qua các giai đoạn phát triển của Nhà trường, Phòng còn mang tên gọi là Phòng Tổ chức - Hành chính và từ năm 2008 đến nay là Phòng Tổ chức cán bộ. Ngay sau khi thành lập Phòng Tổ chức cán bộ đã từng bước thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy Nhà trường, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trí tuệ, tâm huyết xây dựng Nhà trường phát triển.

Trải qua 52 năm lịch sử xây dựng và phát triển của Nhà trường, Phòng Tổ chức cán bộ đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về công tác tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, làm thủ tục cử hàng trăm viên chức làm công tác quản lý, giảng dạy đi đào tạo các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước. Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng nhiều Bằng khen; nhiều viên chức của Phòng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huân chương lao động hạng Ba và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước, Vì sự nghiệp Giáo dục...

Hiện nay, Phòng Tổ chức cán bộ có 11 viên chức và lao động hợp đồng (trong đó có 01 viên chức là Chủ tịch Hội đồng trường, 01 cán bộ Công đoàn chuyên trách, 01 chuyên viên chuyên trách công tác Đảng sinh hoạt cùng). Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc, bằng những kiến thức và kinh nghiệm về công tác tổ chức và quản lý, các viên chức, lao động hợp đồng Phòng Tổ chức cán bộ đã và đang đóng góp rất tích cực trong việc xây dựng bộ máy, quy hoạch và phát triển đội ngũ công chức, viên chức làm công tác quản lý, giảng dạy góp phần cùng toàn Trường tạo nên sự ổn định và phát triển vững chắc của Nhà trường.

Trong giai đoạn tới, theo Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Nhà trường sẽ tập trung phát triển ngành nghề đào tạo theo hướng chất lượng cao, liên kết đào tạo với nước ngoài, đồng thời duy trì, phát triển các ngành truyền thống, cốt lõi của Trường. Do vậy, Phòng Tổ chức cán bộ phải tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức để có sự chuẩn bị tốt đáp ứng lộ trình mở các ngành đào tạo mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ đầu đàn về đào tạo, NCKH và quản lý.

Theo Quyết định số 316/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm những nội dung sau:

1. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; xuất nhập cảnh và bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng và kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBVC. Tham mưu, làm các thủ tục cử CBVC đi học tập đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước;

- Lập kế hoạch nhu cầu biên chế và phương án phân phối chỉ tiêu cho các đơn vị hàng năm trình Hiệu trưởng. Tham mưu quy định biên chế của các đơn vị. Tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng mới, chuẩn bị văn bản để Hiệu trưởng ký các hợp đồng lao động;

- Tham mưu về nhân sự, làm quy trình thủ tục để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ quản lý; làm các thủ tục tiếp nhận, cho CBVC thuyên chuyển công tác, thôi việc, từ chức, miễn nhiệm, nghỉ chế độ; xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với viên chức đến tuổi nghỉ hưu;

- Tham gia đánh giá viên chức hàng năm; Thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CBVC, lao động hợp đồng trong Trường;

- Quản lý hồ sơ, xác nhận lý lịch cho CBVC, lao động hợp đồng của Trường; hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho người lao động trong Trường;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC, lao động hợp đồng. Thường trực công tác xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, xét chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức. Chủ trì phổ biến các chế độ chính sách mới cho công chức, viên chức và người lao động;

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán đảm bảo quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội. Tham gia xây dựng quy định phân phối quỹ phúc lợi, lương tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động của Trường;

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục xuất cảnh cho CBVC đi học tập và công tác ở nước ngoài và thủ tục cho người nước ngoài tạm trú tại Trường;

- Soạn thảo các văn bản về tổ chức, cán bộ do Hiệu trưởng ban hành; lập các báo cáo tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức           

- Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ có Trưởng phòng và không quá 2 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng; bố trí, phân công viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công hoặc ủy quyền.

- Viên chức trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Phòng TCCB 

 


Chia sẻ