Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT

20 tháng 4, 2017
Ngày 03/11/2014, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký ban hành Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB về việc Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công...


Chia sẻ