Công văn V/v rà soát chức năng, nhiệm vụ của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường 24 tháng 10, 2019

Ngày 25/9/2019, Nhà trường ban hành văn bản số 2038 về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường

Đọc tiếp
Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019 24 tháng 10, 2019

Ngày 26/7/2019, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1500 về việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019

Đọc tiếp
Công văn về việc đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2019-2020 24 tháng 10, 2019

Ngày 18/9/2019, Hiệu trưởng nhà trường đã ký Công văn số 1987 /ĐHLN-TCCB về việc đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2019-2020

Đọc tiếp
Phân công nhiệm vụ và quy định thực hiện nhiệm vụ đối với CBVC, LĐ trong Phòng TCCB 24 tháng 10, 2019

Theo Thông báo phân công nhiệm vụ số 10/TCCB ngày 02/4/2019 của Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Kết quả công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 23 tháng 10, 2017

Ngày 09/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Quyết định số 1421/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc công nhận các danh hiệu Thi đua năm học 2016-2017

Đọc tiếp
Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017 23 tháng 10, 2017

Ngày 09/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Quyết định số 1422/QĐ-ĐHLN-TCCB công nhận Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động...

Đọc tiếp
Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018 23 tháng 10, 2017

Ngày 18/9/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Công số 1768/ĐHLN-TCCB về việc Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018

Đọc tiếp
Thông báo kết quả đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018 23 tháng 10, 2017

Ngày 18/10/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Thông báo số 2038/TB-ĐHLN-TCCB về kết quả đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018

Đọc tiếp
Thông báo nghỉ hè và nghỉ phép năm 2017 19 tháng 6, 2017

Ngày 14/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Thông báo số 1061/TB-ĐHLN-TCCB về việc nghỉ hè và nghỉ phép năm 2017

Đọc tiếp
Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 14 tháng 6, 2017

Ngày 12/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 -...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 21 kết quả.
của 3