Về việc phân cấp, ủy quyền ký các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý của Phân hiệu

20 tháng 4, 2017
Ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Quyết định số 400/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc phân cấp, uỷ quyền ký các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý của Phân hiệu Trường Đại học Lâm...


Chia sẻ