Công văn thông báo rà soát quy hoạch cán bộ

7 tháng 3, 2017
Thực hiện kế hoạch công tác thường niên về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu yêu cầu Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 
 
 

 

 

Số:     2688    /ĐHLN-TCCB

V/v rà soát quy hoạch cán bộ

giai đoạn 2016-2021 và xây dựng

quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  19  tháng  9  năm  2016

Kính gửi: Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị trong Trường

Thực hiện kế hoạch công tác thường niên về công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu yêu cầu Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2016-2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026.

Căn cứ Văn bản số 608-HDQH/BCS ngày 17/01/2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Công tác quy hoạch cán bộ, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác rà soát và xây dựng quy hoạch cán bộ như sau:

I. MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch

Đánh giá là khâu tiền đề, là khâu bắt buộc thực hiện khi tiến hành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Nội dung đánh giá:

Căn cứ để đưa cán bộ vào diện quy hoạch là tiêu chuẩn cán bộ cụ thể của từng chức danh lãnh đạo (đã được ban hành theo phân cấp quản lý cán bộ). Trên cơ sở tiêu chuẩn mà đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch theo ba nội dung cơ bản sau:

+ Năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Thể hiện ở nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành các chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức và lối sống trong sạch, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; có tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác;

+ Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ;

+ Sức khỏe: Bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch;

+ Chiều hướng và triển vọng phát triển: Thể hiện ở khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ quy hoạch.

- Quy trình đánh giá: Khi xem xét, bổ sung quy hoạch, tập thể lãnh đạo đơn vị căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hàng năm, đánh giá thêm về chiều hướng, triển vọng phát triển và cập nhật những nội dung mới liên quan đến cán bộ.

Cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt hoặc xác nhận quy hoạch cán bộ của cấp dưới nếu cấp dưới chưa đánh giá cán bộ trước khi đưa cán bộ vào diện quy hoạch.

2. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ: Đánh giá, luân chuyển, đào tạo - bồi dưỡng, bố trí sử dụng, chính sách cán bộ và với quy hoạch chung của đội ngũ cán bộ.

Quy hoạch cán bộ phải sát với thực tiễn, có tính tích cực, khả thi trên cơ sở nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có và cán bộ nguồn, dự báo được nhu cầu trước mắt và lâu dài. Quan tâm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có thành tích xuất sắc, những cán bộ xuất thân công nhân, con em công nông, gia đình có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, cán bộ nữ.

3. Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm "mở" và "động"

- Quy hoạch "mở" là một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh mà người đó có khả năng đảm nhận; giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong từng cơ quan, đơn vị; không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị mà cần mở rộng nguồn, đưa vào quy hoạch cả cán bộ công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đảm nhận được chức danh quy hoạch.

- Quy hoạch "động" là quy hoạch được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở theo sát sự phát triển của cán bộ; đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.

4. Về quy hoạch đối với cán bộ đương chức

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 cũng như giai đoạn tiếp theo chỉ thực hiện quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch để tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm.

5. Về số lượng nguồn đưa vào quy hoạch

Căn cứ Văn bản số 608-HDQH/BCS ngày 17/01/2013 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác quy hoạch cán bộ, để phù hợp với tình hình thực tế, Nhà trường hướng dẫn như sau:

- Đối với chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường: Phải quy hoạch tối thiểu 02 người và không quá 04 người cho 01 chức danh (tùy thuộc vào số lượng cán bộ viên chức của đơn vị); không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh; không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh.

- Đối với chức danh Trưởng, Phó Bộ môn và tương đương:

+ Bộ môn có từ 8 cán bộ trở lên: quy hoạch tối thiểu 02 người và không quá 04 người cho 01 chức danh;

+ Bộ môn có dưới 8 cán bộ: quy hoạch 02 người cho chức danh Trưởng bộ môn; không quy hoạch Phó Trưởng bộ môn.

6. Về độ tuổi, cơ cấu nữ, cán bộ chưa là đảng viên trong quy hoạch

- Về độ tuổi:

+ Chỉ đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn đối với những cán bộ còn đủ tuổi bổ nhiệm trong giai đoạn tới và các giai đoạn tiếp theo (ví dụ: các đ/c quy hoạch lần đầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 ít nhất phải đủ tuổi công tác trọn trong giai đoạn 2021-2026: là nam sinh từ năm 1966, nữ sinh từ năm 1971 trở lại đây). Trường hợp cán bộ được bổ sung quy hoạch vào giai đoạn 2016-2021 cũng cần đủ tuổi công tác ít nhất là 5 năm;

+ Đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm lần đầu vào chức danh quy hoạch;

+ Về cơ cấu độ tuổi: danh sách đề nghị quy hoạch phải đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi; dãn cách giữa các độ tuổi trong 01 chức danh quy hoạch là 5 năm.

- Cơ cấu nữ:

Đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong danh sách quy hoạch.

- Cán bộ chưa là đảng viên:

Cần quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ có triển vọng phát triển chưa là đảng viên.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Về chức danh quy hoạch

a) Các chức danh do Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

b) Các chức danh do Trường quản lý: Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường;

c) Các chức danh do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý theo phân cấp gồm: Trưởng, Phó bộ môn, Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm thuộc Khoa; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc của Cơ sở 2, Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Trung tâm GDTC (sau đây gọi tắt là Trưởng, Phó bộ môn và tương đương).

Các chức danh do Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý quy định tại Điểm a do Nhà trường triển khai thực hiện, trình Bộ phê duyệt; các chức danh quy định tại Điểm b và Điểm c do các đơn vị thực hiện, trình Nhà trường phê duyệt.

2. Quy trình xây dựng quy hoạch

2.1. Công tác chuẩn bị

Trước khi thực hiện quy trình quy hoạch, Bí thư chi bộ và Thủ trưởng đơn vị cần tiến hành các công việc sau:

a) Chỉ đạo hoàn thành công tác xây dựng, rà soát quy hoạch các đơn vị trực thuộc (đối với các Khoa, Cơ sở 2, Viện sinh thái rừng và Môi trường, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Trung tâm Giáo dục thể chất) làm cơ sở phát hiện nguồn cho quy hoạch cán bộ cấp đơn vị, cấp Trường.

b) Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ quy hoạch:

- Cấp ủy (hoặc Chi bộ là các đơn vị không có đơn vị trực thuộc) cùng với thủ trưởng đơn vị tiến hành xem xét, đánh giá chung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt về chất lượng, số lượng, cơ cấu, nhất là cơ cấu về trình độ, độ tuổi, nữ, cán bộ dân tộc ít người (theo đặc điểm từng đơn vị).

- Tiến hành nhận xét, đánh giá đối với cán bộ đương chức, cán bộ quy hoạch về phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, tín nhiệm, độ tuổi, sức khỏe… Trên cơ sở yêu cầu và tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, tiến hành phân loại, lập danh sách: cán bộ có triển vọng đảm nhận chức vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục đảm nhận chức vụ cũ; cán bộ cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; những cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳ tới.

c) Trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ do Trường quy định, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm đơn vị để xác định yêu cầu cơ bản đối với cán bộ dự nguồn các chức danh quy hoạch. Bảo đảm 3 độ tuổi trong từng cấp lãnh đạo, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người,... Tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch.

d) Lập danh sách cán bộ dự nguồn các chức danh quy hoạch:

Căn cứ tiêu chuẩn các chức danh nêu trên, tiến hành rà soát đội ngũ trong đơn vị, kết quả quy hoạch cấp dưới, đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch để thống nhất trong cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trước khi lấy ý kiến giới thiệu tại Hội nghị cán bộ, viên chức.

2.2. Các bước tiến hành

Bước 1. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của CBVC, LĐHĐ ở đơn vị

Thành phần:

- Quy hoạch Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Trường:

+ Đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc (bộ môn, phòng, tổ công tác và tương đương), thành phần gồm: toàn thể đảng viên của chi bộ đơn vị; Trưởng, Phó đơn vị; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên (nếu có); Trưởng, Phó bộ môn, Tổ trưởng, Tổ phó và tương đương; các cán bộ có học vị Tiến sĩ, cán bộ là chuyên viên chính và tương đương.

+ Đối với đơn vị không có các đơn vị trực thuộc, thành phần gồm toàn thể CBVC, LĐHĐ trong đơn vị.

- Đối với quy hoạch Trưởng, Phó bộ môn và tương đương (trực thuộc các khoa, Cơ sở 2, Viện sinh thái rừng và Môi trường, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, Trung tâm GDTC), thành phần gồm toàn thể CBVC, LĐHĐ trong bộ môn, trung tâm hoặc phòng, ban.

Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu cán bộ vào diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo.

Trình tự:

- Thủ trưởng đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ quy hoạch vào các chức danh;

- Phát danh sách kèm theo thông tin cơ bản về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch để đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu;

- Các đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu (có mẫu phiếu kèm theo - mẫu số 1b hoặc 1c và 1-1a hoặc 1-1b);

- Thu phiếu; kiểm phiếu.

Bước 2. Lấy ý kiến của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị (chi bộ trực thuộc ĐU Trường/Đảng ủy Cơ sở 2 và Trưởng, Phó đơn vị).

Trên cơ sở kết quả của hội nghị ở bước 1 hoặc bản quy hoạch cán bộ đã xây dựng và căn cứ tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị thảo luận và bỏ phiếu kín (cuộc họp cấp ủy và cuộc họp lãnh đạo đơn vị). Tổng hợp, hoàn chỉnh:

- Danh sách nguồn quy hoạch cán bộ thuộc diện Trường quản lý (Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc trường - mẫu số 2a) và danh sách nguồn cán bộ quy hoạch thuộc diện đơn vị quản lý (Trưởng, Phó bộ môn và tương đương - mẫu số 2b).

Các cán bộ được trên 50% tổng số đảng viên và Lãnh đạo đơn vị tán thành thì đưa vào danh sách quy hoạch và báo cáo lên Trường.

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị đối với từng cán bộ mới bổ sung vào quy hoạch.

Bước 3. Đơn vị báo cáo bằng văn bản kết quả công tác quy hoạch về Nhà trường (của cả 3 bước) qua phòng Tổ chức cán bộ, đề nghị xem xét phê duyệt quy hoạch, kèm theo:

- Danh sách tổng hợp nguồn quy hoạch cán bộ thuộc diện Trường quản lý (hoàn chỉnh theo mẫu số 2a bằng file Excel) và Bản nhận xét, đánh giá của từng cán bộ mới đưa vào quy hoạch;

- Danh sách tổng hợp nguồn quy hoạch cán bộ thuộc diện Trưởng đơn vị quản lý (hoàn chỉnh theo mẫu số 2b bằng file Excel).

- Thống kê trình độ và nhu cầu đào tạo (mẫu số 04 bằng file Excel).

Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả quy hoạch của các đơn vị, chuẩn bị các thông tin cần thiết về cán bộ, báo cáo Đảng ủy Trường.

Bước 4. Quyết định, phê duyệt quy hoạch cán bộ

- Trên cơ sở nghiên cứu thông tin từ kết quả các bước đã tiến hành, Hội nghị Đảng ủy và Lãnh đạo Trường thảo luận và bỏ phiếu quyết định cán bộ quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc diện Trường quản lý.

Các cán bộ được trên 50% tổng số Đảng ủy viên và Lãnh đạo Trường tán thành thì đưa được vào danh sách quy hoạch.

- Ban thường vụ Đảng ủy xem xét, phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp Bộ môn và tương đương.

2.3. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 đã được Nhà trường phê duyệt năm 2014, cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm để dự kiến những người không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện cần đưa ra khỏi danh sách quy hoạch và giới thiệu bổ sung những nhân tố mới vào quy hoạch; sau đó tổ chức họp cấp ủy và cuộc họp lãnh đạo đơn vị để thảo luận và bỏ phiếu kín (tiến hành từ bước 2, không phải thực hiện bước 1 như xây dựng quy hoạch ban đầu); hoàn thiện hồ sơ trình Nhà trường xem xét quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn trên tổ chức chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 (đối với các đơn vị đã được phê duyệt quy hoạch cán bộ năm 2014) và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 của đơn vị mình.

Các đơn vị báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện quy hoạch (nội dung nêu trong bước 3) về Nhà trường qua phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 26/10/2016 (ông Ngọc phòng 507 nhận) và file điện tử theo địa chỉ: nguyen.ngoc.vfu@gmail.com  để trình Nhà trường xem xét, phê duyệt.

2. Đối với các chức danh do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, Nhà trường sẽ tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch đã được Bộ phê duyệt năm 2016, dự kiến vào tuần cuối tháng 10/2016.

3. Giao phòng Tổ chức cán bộ căn cứ danh sách cán bộ quy hoạch đã được Nhà trường phê duyệt thông báo cho các đơn vị thực hiện; Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ quy hoạch.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ để Nhà trường xem xét, tháo gỡ./.

Nơi nhận:                             

- Như kính gửi;

- Bí thư ĐU;

- Hiệu trưởng;

- Chủ tịch HĐT;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- VP ĐU, CĐ, HĐT;    

- Lưu VT, KT&ĐBCL, TCCB.

 

T.M BCH ĐẢNG BỘ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quân

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chứ

 


Chia sẻ