Công văn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017

7 tháng 3, 2017
Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp...
  • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số:    3097    /ĐHLN-TCCB

V/v xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà  Nội,  ngày 09 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:  Các đơn vị trong Trường

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP  ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" và Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017, Nhà trường triển khai đến các đơn vị kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 14 năm 2017 như sau:

1. Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm

1.1. Thời gian thực hiện: Từ nay đến ngày 01 tháng 12 năm 2016

1.2. Nội dung thực hiện:

Bước 1: Trưởng các đơn vị (Khoa, Viện, Cơ sở 2) phối hợp với cấp ủy và công đoàn bộ phận của đơn vị để phổ biến cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị (kể cả những người đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội từ tháng 01 năm 2014 đến nay) về đối tượng áp dụng và tiêu chuẩn danh hiệu NGND, NGƯT theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I và Điều 8, Điều 9 Chương II của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015.

Bước 2: Trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.

Bước 3: Người đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT chuẩn bị bản kê khai thành tích cá nhân và gửi về đơn vị.

Bước 4: Trưởng đơn vị tổ chức họp toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng do Hiệu trưởng ký và Nhà trường trả lương có thời hạn làm việc từ 12 tháng trở lên. Cuộc họp được coi là họp lệ khi có ít nhất 3/4 số công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham dự họp;

- Nội dung cuộc họp: Thông báo thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu; thảo luận, đánh giá thành tích, công lao của từng ứng viên và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu giới thiệu được công bố công khai trong đơn vị. Các đơn vị tổ chức giới thiệu cần thông báo lịch họp đơn vị đăng ký trên lịch công tác của Nhà trường.

Bước 5: Lập hồ sơ các nhà giáo có số phiếu đạt từ 80% trở lên số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và gửi hồ sơ về Nhà trường qua Phòng Tổ chức cán bộ (ông Ngọc Phòng 507 - Nhà A2) hạn cuối là ngày 01/12/2016, hồ sơ gồm có:

- Bản khai thành tích cá nhân (mẫu 01); các minh chứng bao gồm bản sao: giấy chứng nhận sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

- Biên bản họp giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu NGND, NGƯT của đơn vị (mẫu 02).

- Danh sách đề nghị xét tặng (mẫu 03), tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT (mẫu 04) gửi bằng đường công văn và email theo địa chỉ Phongtccbvnuf@gmail.com.

2. Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận

2.1. Thời gian thực hiện: từ ngày 02/12/2016 đến ngày 02/01/2017

2.2. Nội dung thực hiện:

a) Thành lập Hội đồng cơ sở, Tổ thư ký xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT lần thứ 14 năm 2017 của Trường Đại học Lâm nghiệp.

b) Tổ thư ký thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai tại bảng tin công cộng, thông báo trên đài phát thanh và đăng tải trên trang Website của Trường (www.vnuf.edu.vn) trong thời gian ít nhất là 10 ngày làm việc để lấy ý kiến công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên.

c) Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng và tổ chức cuộc họp Hội đồng.

3. Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ

3.1. Thời gian thực hiện: từ ngày 03/01/2017 đến ngày 20/01/2017

3.2. Nội dung thực hiện:

a) Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ và đối chiếu các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị xét tặng;

b) Hội đồng xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú";

c) Hội đồng hoàn thiện hồ sơ quy định và gửi lên Hội đồng cấp trên.

Hiệu trưởng, yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT theo đúng nội dung và thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Hiệu trưởng;

- Chủ tịch HĐT;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Chủ tịch CĐ, ĐTN;

- Các Đơn vị trong Trường;

- VP ĐU, CĐ;

- Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chứ


Chia sẻ