Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

14 tháng 6, 2017
Ngày 12/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 -...

Các biểu mẫu đính kèm gồm: Phiếu đánh giá, phân loại viên chức và người lao động; Phiếu đánh giá viên chức và LĐHĐ phục vụ bình xét thi đua; Mẫu tổng hợp và báo cáo thi đua


Chia sẻ