Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018

23 tháng 10, 2017
Ngày 18/9/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ra Công số 1768/ĐHLN-TCCB về việc Hướng dẫn đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018

Các biểu mẫu đăng ký và tổng hợp các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2017-2018 tại đây:

1. Mẫu đăng ký tập thể và cá nhân

2. mẫu tổng hợp


Chia sẻ