Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017

23 tháng 10, 2017
Ngày 09/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Quyết định số 1422/QĐ-ĐHLN-TCCB công nhận Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động...

Danh sách kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2016-2017 tại đây:


Chia sẻ