Thông báo đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

7 tháng 3, 2017
Thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn tổ chức triển khai việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2016 -...
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số:          2825         /ĐHLN-TCCB

V/v đăng ký thi đua, khen thưởng

năm học 2016 - 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05  tháng  10  năm  2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường

Căn cứ các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quy định về công tác thi đua, khen thưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 30/5/2016;

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn tổ chức triển khai việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 cho tập thể và cá nhân đơn vị mình (theo mẫu gửi kèm) để làm căn cứ cho việc bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm học của Nhà trường. Cụ thể như sau:

1. Việc đăng ký và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng kể từ năm học 2016-2017 được áp dụng theo hướng dẫn tại Quy định về công tác thi đua, khen thưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 30/5/2016.

2. Danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với tập thể:

2.1. Tập thể Lao động tiên tiến;

2.2. Tập thể Lao động xuất sắc;

2.3. Cờ thi đua của Bộ, Chính phủ (chỉ áp dụng cho cấp Trường);

2.4. Bằng khen của Bộ trưởng;

2.5. Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba (chỉ áp dụng cho cấp Trường).

3. Danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với cá nhân:

3.1. Lao động tiên tiến;

3.2. Chiến sỹ thi đua cơ sở;

3.3. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

3.4. Bằng khen của Bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

3.5. Huân chương Lao động hạng (nhất, nhì, ba).

4. Các đơn vị nộp danh sách tổng hợp, bản đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân năm học 2016 - 2017 về phòng Tổ chức cán bộ (Ông Ngọc - Phòng 507 nhận) kèm theo bản điện tử (danh sách tổng hợp đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể) gửi về địa chỉ Email: Phongtccbvnuf@gmail.com trước ngày 30/10/2016 để tổng hợp./.

Nơi nhận:                                                        

- Hiệu trưởng;

- Chủ tịch HĐT;

- Các Phó hiệu trưởng;                             

- Trưởng các đơn vị;

- Chủ tịch Công đoàn;                                                    

- Bí thư Đoàn TN;

- VP ĐU, CĐ;

- Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chứ


Chia sẻ