GIỚI THIỆU PHÒNG

Thông báo đăng ký thi đua, khen thưởng...

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn tổ chức triển khai việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2016 -......

Chi tiết