Về việc phân cấp, ủy quyền ký các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý của Phân hiệu 20 tháng 4, 2017

Ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Quyết định số 400/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc phân cấp, uỷ quyền ký các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý của Phân hiệu Trường Đại học Lâm...

Đọc tiếp
Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Trường 20 tháng 4, 2017

Ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Quyết định số 398/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc quy định phân cấp, ủy quyền quản lý viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc...

Đọc tiếp
Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT 20 tháng 4, 2017

Ngày 03/11/2014, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký ban hành Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB về việc Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công...

Đọc tiếp
Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 20 tháng 4, 2017

Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về việc Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đọc tiếp
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại hoc Lâm nghiệp 20 tháng 4, 2017

Ngày 30/6/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định số 2699/QĐ-BNN-TCCB về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại hoc Lâm nghiệp

Đọc tiếp