Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Trường

20 tháng 4, 2017
Ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Quyết định số 398/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc quy định phân cấp, ủy quyền quản lý viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc...


Chia sẻ