Phân công nhiệm vụ và quy định thực hiện nhiệm vụ đối với CBVC, LĐ trong Phòng TCCB

24 tháng 10, 2019
Theo Thông báo phân công nhiệm vụ số 10/TCCB ngày 02/4/2019 của Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ