Công văn về việc đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2019-2020

24 tháng 10, 2019
Ngày 18/9/2019, Hiệu trưởng nhà trường đã ký Công văn số 1987 /ĐHLN-TCCB về việc đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2019-2020

Mẫu kèm theo tại đây 1 + tại đây 2


Chia sẻ