Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019

24 tháng 10, 2019
Ngày 26/7/2019, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1500 về việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019

Danh sách kèm theo tại đây


Chia sẻ