Đề án vị trí việc làm và danh mục vị trí việc làm Trường Đại học Lâm nghiệp 14 tháng 4, 2023

Đề án vị trí việc làm và danh mục vị trí việc làm Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm của các đơn vị thuộc Trường 14 tháng 4, 2023

Ngày 23/02/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký Quyết định số 277/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm của các đơn vị thuộc...

Đọc tiếp
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023 14 tháng 4, 2023

Căn cứ các quy định của Nhà nước về nghỉ các lễ trong năm

Đọc tiếp
Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 14 tháng 4, 2023

Ngày 20/9/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành Nghị quyết số 2082/NQ-HĐT về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Đọc tiếp
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp 14 tháng 4, 2023

Ngày 27/12/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành Nghị quyết số 2268/NQ-HĐT về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Về việc phân cấp, ủy quyền ký các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý của Phân hiệu 20 tháng 4, 2017

Ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Quyết định số 400/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc phân cấp, uỷ quyền ký các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý của Phân hiệu Trường Đại học Lâm...

Đọc tiếp
Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Trường 20 tháng 4, 2017

Ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Quyết định số 398/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc quy định phân cấp, ủy quyền quản lý viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc...

Đọc tiếp
Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT 20 tháng 4, 2017

Ngày 03/11/2014, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký ban hành Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB về việc Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công...

Đọc tiếp
Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 20 tháng 4, 2017

Ngày 14/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về việc Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đọc tiếp
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại hoc Lâm nghiệp 20 tháng 4, 2017

Ngày 30/6/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định số 2699/QĐ-BNN-TCCB về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại hoc Lâm nghiệp

Đọc tiếp